Meer dan alleen webdesign

Privacystatement Recom Design

Recom Design, gevestigd aan Hoeker 31, 3144GE Maassluis in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor Recom Design is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Recom Design is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Recom Design, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

Recom Design verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers wanneer deze contact hebben met RecomDesign. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Recom Design en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) opdrachtnemers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de ‘match’ met een potentiële opdrachtgever te maken. Recom Design kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiële of bedrijfsgegevens verlangen. Immers Recom Design kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Recom Design te factureren aan de gebruiker. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers door Recom Design worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van Recom Design of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor contact met ons op via de Contact pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recom Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@recomdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Recom Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Recom Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) Persoonsgegevens: 2 jaar.

Beoordelingen

Op de website van Recom Design komen fora voor waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en de uitvoering van werkzaamheden beoordelen. Recom Design kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een opdrachtnemer een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de opdrachtnemer aan Recom Design verzoeken om de beoordeling te verwijderen. Recom Design zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Recom Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recom Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Uw IP–adres is hiervan uitgesloten aangezien het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd wordt.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Voor deze website staat de optie "Gegevens delen" met Google uit.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van Google-partners gebruikt? Dat kunt u hier lezen: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/, of een andere URL die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Recom Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@recomdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Recom Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Recom Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@recomdesign.nl

Recom Design en andere sites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Recom Design kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van Recom Design dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Recom Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Recom Design.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan